ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศาสนา
dot
bulletวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
bulletวัดไทยไอซ์แลนด์
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
bulletนิตยสารโลกทิพย์
bulletพุทธพิชิตมาร
bulletพระไทยเนท
bulletสถานทูตไทยประจำประเทศเดนมาร์ก
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletสยามรัฐ
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletสำนักข่าวไทย
bulletbangkokpost
bulletthaipost
dot
กีฬา
dot
bulletสยามกีฬา
bulletsport
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletท่องเที่ยวเดนมาร์ก


เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข


งานสัมมนาเชิงวิชาการเชิดชูเกียรติคุณ หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

 งานสัมมนาเชิงวิชาการเชิดชูเกียรติคุณ

หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ผู้เสียสละเพื่อสังคมพุทธและสังคมโลก
กำหนดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

วันศุกร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. ลงทะเบียน และเข้าที่พัก 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

วันเสาร์ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารหอฉัน ๗๒ ปี พระสุเมธาธิบดี
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารสัมมนา ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. -สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประธานในพิธีเดินทาง
ถึงหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
-พระพรหมสุธี ประธานคณะกรรมการฝึกอบพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ 
พร้อมด้วย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถร
สมาคม ประธานคณะกรรมการจัดงาน
พระพรหมสิทธิ เจ้าคณาภค ๑๐ ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธาน 
คณะกรรมการจัดงาน 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธาน 
คณะกรรมการจัดงาน 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูต 
และแขกผู้มีเกียติ ถวายการต้อนรับและเข้าสู่ห้องประชุม
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย
- พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถวายเครื่องสักการะ
- พระพรหมบัณฑิต ถวายเครื่องสักการะ
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายเครื่องสักการะ
- ผู้แทนพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ถวายเครื่องสักการะ
- ผู้แทนพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ถวายเครื่องสักการะ
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองประธานคณะกรรมการ 
อ่านคำถวายรายงาน
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิด
การประชุมและประทานโอวาท
- ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการจัดงาน 
ถวายเครื่องไทยธรรม
- ถ่ายภาพหมู่
ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวถวายการปวารณาและสุนทรพจน์ 
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา ๑๐.๑๐ น. กล่าวสุนทรพจน์ โดย พระพรหมสุธี 
ประธานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
เวลา ๑๐.๒๐ น. กล่าวสุนทรพจน์ โดย พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาบูชาคุณ วิเทสานุสสรณียกถา สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช 
เรื่อง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ กับ งานพระพุทธศาสนาโลก”
โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. กล่าวสุนทรพจน์พิเศษ โดย ผู้แทนสงฆ์จากต่างประเทศ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสวนางานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พัก
เวลา ๑๕.๑๕ น. นานาทัศนะประสบการณ์พระธรรมทูตต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย
- ประธานที่ปรึกษา สมช. สหรัฐอเมริกา (หลวงตาชี)
- ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์
- ประธานสหภาพพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรป
- หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
- ประธานสหภาพสงฆ์ไทยในสหราชอาณาจักร
เวลา ๑๖.๐๐ น. สรุปประเด็นสัมมนาภาควิชาการ
เวลา ๑๖.๒๐ น. พักการสัมมนา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
ไปสัมมนาภาคปฏิบัติการ ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึงวัดสระเกศ/ฉันน้ำปานะและพักตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. สัมมนาภาคปฏิบัติการ ณ วัดสระเกศ
- งานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จากต่างประเทศ ประกอบพิธีสวดมนต์ตามธรรมเนียม
ของแต่ละประเทศและนิกาย
เวลา ๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก (RAMADA HOTEL) ถนนเจริญกรุง
เวลา ๒๒.๒๐ น. ถึงที่พัก ลงทะเบียนเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
เวลา ๐๘.๔๐ น. เดินทางไปยังวัดสระเกศ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงวัดสระเกศ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. งานราชพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
และพักตามอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญโกศบรรจุศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ไปยัง
วัดเทพศิรินทราวาส (จัดขบวนแห่สำหรับพระสงฆ์จากต่างประเทศ
ตามลำดับประเทศและทวีป)
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพระราชพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฉันน้ำปานะและพักตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
เวลา ๐๘.๔๐ น. เดินทางไปวัดสระเกศ
เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงวัดสระเกศ
พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ 
กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา 
ปิดการสัมมนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
และพักตามอัธยาศัย
เดินทางกลับตามอัธยาศัย

*******
ประสานงาน
พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 081-866-9452 โทรสาร 02-623-5368 E-mail: chotikosw@mcu.ac.th
พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ (กวีศิลป์) ผจล.วัดสระเกศ
โทร. 082-453-9965 E-mail: kaweesilp@hotmail.com

Description: http://www.mcu.ac.th/site/images/trans.gif

 

 

 
ข่าวเด่น

อภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคลครบ 89 ปี พรรษา 69 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.9) 26 สิงหาคม 2557
ศาสนกิจ ศาสนสัมพันธ์ เข้าพบ สมเด็จพระสันตปาปาฯ ฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี
งานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 85 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ
ฯพณฯ ปิยวัชร นิยมฤกษ์เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน มาเยี่ยมชมวัด
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มาเยี่ยมชมและนมัสการสิ่งศักดิ์ ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร กรุงโคเปนเฮเกน
ภาพอุโบสถปัจจุบัน article
มุทิตาสักการะและต้อนรับพระสุทธิวงศ์วิเทศ
ศาสนกิจ ศาสนสัมพันธ์ เข้าพบ สมเด็จพระสันตปาปาฯ ฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี
ที่พัก
งานแสดงแสดงมุทิตาสักการะ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธโบราณ 2 พันปี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
รัฐบาลไทยจัดพิธียิ่งใหญ่รับมอบ “ธรรมเจดีย์” คัมภีร์โบราณ
พิธีอัญเชิญธรรมเจดีย์ พระคัมภีร์พุทธศาสนาโบราณมายังประเทศไทย
ศาลาอเนกประสงค์ article
มุทิตาสักการะพิธีรับและสมโภชหิรัญบัฎ พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
WatThaiDenmarkBrahmavihara / Buddhist Monastery H.P.Hansensvej 3, 3660, Stenløse,Denmark. Tel. Mobil.+45 40417039 e-mail: watthaidenmark@hotmail.com